TAMI-LAB Introduce

สารเคมี Tami-LAB มีความโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพของโพลีเมอร์สูงซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุพอลิเมอร์การเปลี่ยนแปลงความสำเร็จและการฝึกอบรมบุคลากรระดับสูง ผ่านการฝึกฝนความสามารถและการสำรวจสภาพแวดล้อมทางวิชาการที่สมจริงกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมได้รับการรวบรวมและฝึกฝนเพื่อดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับสูง

Enjoy Great Times with us

TOP
48 毫秒